/ WEBDESIGNER
aktuality
weby

Originální a zapamatovatelní, zcela nové originální pojetí webového designu, který upoutá pozornost vašich klientůa posune vás do nové úrovně ve vašem segmentu.

vizitky

Vizitky, které o vás řeknou vše, co potřebujete.

plakáty

katalogy

grafické práce

Máte zájem o grafické služby, které nenabízíme ? Dejte nám vědet a uvidíme, co pro vás můžeme udělat.

reference info
reference info
reference info
zavřít
předchozí
#
další
Datový zdroj 5
obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

upravující poskytování služeb grafického studia (vytváření grafiky, videí a dalších děl) a poskytování dalších souvisejících služeb (dále jen „Služby“) poskytovatelem, kterým je Martin Mareš, IČO: 07010800, se sídlem Milady Horákové 1076/9, 500 06, Hradec Králové – Nový Hradec Králové (dále jen „Poskytovatel“) jeho zákazníkům (dále jen „Obchodní podmínky“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jeho zákazníky coby objednateli (dále jen „Objednatel“).
  2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné individuálně písemně sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě pak mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
  3. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy Objednatelem je osoba, která jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (tj. jako podnikatel). Poskytovatel neuzavírá Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek s osobami, které jednají mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo svého samostatného povolání (spotřebitelé).
  4. Znění těchto Obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoli libovolně měnit či doplňovat. Změnou Obchodních podmínek však nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí z již existující Smlouvy, která byla uzavřena v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Změna Obchodních podmínek bude uveřejněna na webu Poskytovatele. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti.
 2. SLUŽBY POSKYTOVATELE
  1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti, za nichž bude Poskytovatel Objednateli poskytovat služby, které mají zejména povahu tvorby grafiky, videí a dalších podobných děl (dále jen „Služby“); konkrétní podoba, charakteristiky a rozsah Služeb Poskytovatele bude sjednán ve Smlouvě, a to na základě písemné objednávky učiněné Objednatelem dle těchto Obchodních podmínek (dále jen „Objednávka“).
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVKA SLUŽEB
  1. Poskytovatel poskytuje své Služby na základě Smlouvy. K uzavření Smlouvy dojde na základě písemné Objednávky učiněné Objednatelem. Objednávka musí vždy specifikovat alespoň osobu Objednatele (identifikační a kontaktní údaje), požadované Služby, a případné další relevantní podrobnosti týkající se požadované Služby (požadované charakteristiky, požadovaný termín dodání apod.). Vzor Objednávky Služeb tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Objednatel je povinen do Objednávky uvádět jen úplné, správné a pravdivé údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti Objednatele.
  2. Objednatel odešle Objednávku Poskytovateli k odsouhlasení, a to na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v článku 12.1 těchto Obchodních podmínek. Okamžikem doručení Objednávky Poskytovateli je Objednávka účinná. Objednávka je neodvolatelná.
  3. Odesláním Objednávky Poskytovateli Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Na Obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi kdykoli seznámit na webu Poskytovatele. Odesláním Objednávky Objednatel dále potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů Poskytovatelem, které jsou dostupné k nahlédnutí na webu Poskytovatele.
  4. K uzavření Smlouvy dojde okamžikem, kdy si Poskytovatel a Objednatel vzájemně písemně (prostřednictvím e-mailu) potvrdí souhlas se zněním Objednávky.
  5. Akceptace Objednávky se změnami, byť nepodstatnými, se nepovažuje za akceptaci Objednávky. Tyto změny se budou považovat za nový návrh Objednávky s tím, že v takovém případě dojde k uzavření Smlouvy okamžikem, kdy si Poskytovatel a Objednatel výslovně potvrdí souhlas s takto upraveným zněním Objednávky.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje jednání o Objednávce kdykoliv přerušit nebo ukončit, ustanovení § 1729 Občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Možnosti ukončení Objednávky jsou stejné jako v případě ukončení Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek.
 4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby řádně, dle těchto Obchodních podmínek a Objednávky, včas a s náležitou péčí. Objednatel je povinen Služby převzít a zaplatit za ně Poskytovateli cenu stanovenou dále v těchto Obchodních podmínkách.
  2. Termín pro poskytnutí Služeb (tj. pro dokončení a předání výsledků Služeb Poskytovatele) bude sjednán v rámci Objednávky. Způsob předání výsledků Služeb bude rovněž sjednán v rámci Objednávky.
  3. Pokud je součástí Služeb Poskytovatele plnění, které je dílem ve smyslu ustanovení § 2587 Občanského zákoníku, je dílo provedeno, pokud je dokončeno a předáno Objednateli způsobem uvedeným ve Smlouvě. Dílo je dokončeno, pokud odpovídá Smlouvě.
  4. Objednatel je povinen po předání výsledků Služby předané plnění zkontrolovat a případné vady vytknout Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co Poskytovatel Službu Objednateli předal, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne předání Služby Poskytovatelem. Nevytkne-li Objednatel vady Služby v této lhůtě, platí, že byla Služba řádně dokončena a provedena bezvadně.
  5. Objednatel má povinnost dokončenou Službu převzít. Pokud Objednatel odmítne Službu převzít, ačkoli byla dokončena, platí, že byla Služba řádně a včas provedena.
  6. Provedení (tj. dokončení a předání) Služeb si Poskytovatel a Objednatel vzájemně potvrdí písemně (e-mailem). V případě, že Objednatel provedení Služby nepotvrdí ani na výzvu Poskytovatele, ačkoli byla Služba řádně provedena, platí, že Objednatel Službu akceptoval a že byla řádně provedena.
  7. Bude-li Odměna za Službu Objednatelem uhrazena, aniž by došlo k výslovné akceptaci Služby, platí, že Objednatel Službu akceptoval a Služba byla provedena řádně a včas.
  8. K veškerým hmotným nosičům dat, na kterých budou Služby předány Objednateli, nabývá Objednatel vlastnické právo úplným zaplacením ceny Služeb, v jejichž rámci byly tyto nosiče poskytnuty. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2599 Občanského zákoníku.
  9. Každá ze smluvních stran má právo požádat v průběhu provádění Služby o změnu Služby, přičemž pokud některá smluvní strana o tuto změnu požádá, musí druhá smluvní strana do 5 (pěti) pracovních dní ode dne žádosti o změnu písemně odpovědět, zda je změna možná či nikoliv a jaký dopad by změna měla na Službu a plnění Smlouvy, zejména pak na Odměnu. Smluvní strany se poté musí vzájemně písemně informovat, zda souhlasí s novými podmínkami vyplývajícími ze žádosti o změnu nebo zda by Služba měla být realizována za původních podmínek.
  10. Tento článek Obchodních podmínek se obdobně použije i na výsledky Služeb, které nejsou dílem.
 5. SOUČINNOST OBJEDNATELE
  1. Pokud má dle Smlouvy Poskytovatel při plnění Služeb využít jakékoli podklady, materiály, data, dokumenty nebo informace apod., které Poskytovateli za tímto účelem poskytne či zpřístupní Objednatel, nebo Objednatel žádá, aby je Poskytovatel užil (dále jen „Podklady Objednatele“), zavazuje se Objednatel, že
   1. zajistí a poskytne Poskytovateli veškerá práva, souhlasy, přístupy a další, v rozsahu požadovaném dále těmito Obchodními podmínkami, tak, aby Poskytovatel mohl Podklady Objednatele využít v rámci plnění Smlouvy;
   2. poskytne nebo zpřístupní Poskytovateli veškeré Podklady Objednatele řádně a včas, nejpozději však vždy do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel Poskytovatelem vyzván.
  2. Objednatel se zavazuje umožnit či zajistit Poskytovateli za účelem poskytování Služeb přístup ke všem zařízením a systémům, uživatelským účtům apod., pokud je to potřeba k řádnému poskytnutí Služeb, a poskytnout či zajistit Poskytovateli všechna potřebná oprávnění, přístupová hesla, kódy, a další případná povolení. Zejména se Objednatel zavazuje, je-li to pro sjednanou Službu potřebné, umožnit Poskytovateli bez zbytečného odkladu vzdálený přístup do svých aplikací, profilů na sociálních sítích dle Objednávky a zajistit nezbytná práva (autorizaci) k úpravě těchto aplikací, profilů atd. Objednatel bere na vědomí, že bez zajištění přístupu Poskytovatele k zařízením, systémům a účtům Objednatele, pokud je pro poskytnutí sjednané Služby dle Smlouvy nezbytné, Objednatel nemůže Službu poskytnout.
  3. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli i veškerou další potřebnou součinnost, a to zejména při poskytování Služeb, stejně tak jako při plnění dalších povinností dle těchto Obchodních podmínek, zejména poskytovat mu průběžně potřebné informace, dokumenty a podklady nutné k tomu, aby Poskytovatel mohl řádně a včas plnit Smlouvu.
  4. Poskytovatel není povinen plnit závazky uložené těmito Obchodními podmínkami, pokud Objednatel řádně neplní povinnosti, které pro něj z těchto Obchodních podmínek vyplývají, zejména pokud neposkytuje Poskytovateli dostatečnou součinnost, nebo je v prodlení s platbou dle těchto Obchodních podmínek.
  5. V případě prodlení Objednatele s řádným poskytnutím Podkladů Objednatele, zajištění práv k Podkladům Objednatele, nebo s poskytnutím jakékoli jiné součinnosti vyžadované těmito Obchodními podmínkami, které trvá i po výslovné výzvě Poskytovatele k poskytnutí součinnosti, se veškeré termíny stanovené pro plnění Poskytovatele prodlužují o dvojnásobek doby, po kterou toto prodlení Objednatele trvá.
 6. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Objednatel se zavazuje Poskytovateli za Služby zaplatit odměnu dle těchto Obchodních podmínek (dále jen „Odměna“).
  2. Výši Odměny za Služby si Poskytovatel a Objednatel sjednají v rámci Objednávky.
  3. Nesjednají-li si Poskytovatel a Objednatel v Objednávce jinak, bude Odměna placena na základě faktury vystavené Poskytovatelem a zaslané Objednateli. Splatnost faktury je 14 (čtrnáct) dní, není-li na faktuře uvedeno jinak.
  4. Pokud si Poskytovatel s Objednatelem v rámci Objednávky sjednají, že je Objednatel povinen Poskytovateli uhradit Odměnu nebo její část předem (jako zálohu), není Poskytovatel povinen zahájit plnění dle Smlouvy do doby poskytnutí zálohy ze strany Objednatele.
  5. Odměna bude placena bezhotovostně, převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
  6. Odměna se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
  7. V případě prodlení Objednatele s placením jakékoli části Odměny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně za každý, byť započatý, den prodlení. Právo Poskytovatele na náhradu škody v plné výši tímto není dotčeno.
  8. Pokud je Poskytovatel plátcem DPH, připočte se k Odměně daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy.
  9. Nedohodnou-li se Poskytovatel a Objednatel jinak, zahrnuje Odměna i náklady Poskytovatele spojené s poskytováním Služeb.
 7. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K VÝSLEDKŮM SLUŽEB
  1. V případě, že plnění Poskytovatele v rámci Smlouvy je chráněné jako nehmotný statek, zejména jako autorské dílo, umělecký výkon apod. (dále souhrnně také jako „Autorské dílo“) zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „Autorský zákon“), předáním takového Autorského díla Objednateli poskytuje Poskytovatel Objednateli oprávnění k výkonu práva Autorské dílo užít (dále jen „Licence“), a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže.
  2. Licence je udělena jako nevýhradní. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k Autorskému dílu, bez teritoriálního a množstevního omezení, a bez omezení účelu užití Autorského díla.
  3. Licence je úplatná, přičemž odměna Poskytovatele za udělení Licence je zahrnuta v Odměně za Službu, ke které se Licence vztahuje.
  4. Objednatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě, ani postoupit Licenci na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  5. Objednatel není bez předchozího souhlasu Poskytovatele oprávněn Autorské dílo na základě Licence zpracovat, měnit a upravovat, spojit je s jiným dílem, zařadit je do díla souborného nebo dokončit nehotové Autorské dílo, pokud tak Poskytovatel z jakéhokoli důvodu neučiní.
  6. V případě, že je plnění Poskytovatele chráněno jinými obdobnými právy duševního vlastnictví, použije se na takové plnění tento článek obdobně; Poskytovatel tak vykonává práva k takovému plnění a Objednateli je poskytnuto nevýhradní právo takové plnění užít v rozsahu dle tohoto článku Obchodních podmínek.
  7. Poskytovatel a Objednatel si výslovně potvrzují, že Poskytovatel je oprávněn veškeré výsledky svých Služeb vytvořené na základě Smlouvy užít i sám, a to zejména za účelem propagace Poskytovatele a prezentace jeho služeb široké veřejnosti. Poskytovatel je tak výslovně oprávněn užívat výsledky Služeb zařadit do svého portfolia, zveřejnit výsledky Služeb na svých webových stránkách, profilech na sociálních sítích, zařadit je do svých prezentací a jiných marketingových a propagačních materiálů apod. Poskytovatel se zavazuje tak činit vždy v souladu se zájmy Objednatele, tedy zejména užívat výsledky Služeb tak, aby bylo zřejmé, že výsledky Služeb byly vytvořeny na zakázku pro Objednatele. Objednatel s tímto poskytuje Poskytovateli svůj výslovný souhlas. Tento odstavec se vztahuje i na právo Poskytovatele užít zvukově obrazové záznamy pořízené z podnětu Objednatele Poskytovatelem.
 8. OCHRANA PRÁV A LICENCE K PODKLADŮM OBJEDNATELE
  1. Objednatel prohlašuje, že má všechna příslušná práva a oprávnění k veškerým Podkladům Objednatele (zejm. k fotografiím, grafickým podkladům, zvukovým či zvukově obrazovým záznamům, uměleckým výkonům) jakož i zařízením, systémům, uživatelským účtům apod., včetně jejich obsahu, které v rámci plnění Smlouvy poskytuje nebo zpřístupňuje Poskytovateli za účelem poskytnutí Služeb, nebo jejichž užití Poskytovatelem v rámci plnění Smlouvy přímo či nepřímo vyžaduje. Objednatel zaručuje, že Poskytovatel v rámci řádného plnění Smlouvy v souvislosti s užitím Podkladů Objednatele nezasáhne do jakéhokoli práva třetích osob, zejména do vlastnického práva, práv k duševnímu vlastnictví, nebo do práva na soukromí a ochranu osobních údajů, a že v souvislosti s řádným užitím Podkladů Objednatele Poskytovateli nevzniknou žádné dodatečné náklady, např. povinnost platit jakékoli odměny, mzdy, sankce nebo poplatky z důvodu řádného užití Podkladů Objednatele dle těchto Obchodních podmínek.
  2. Objednatel prohlašuje, že pokud mají být v rámci Služby využity některé z Podkladů Objednatele, je Poskytovatel výslovně oprávněn tyto Podklady Objednatele ve Službě užít. Objednatel poskytuje Poskytovateli k Podkladům Objednatele k okamžiku jejich předání a/nebo zpřístupnění Poskytovateli oprávnění Podklady Objednatele užít v rozsahu nezbytném pro jejich užití při plnění Smlouvy (dále jen „Licence k Podkladům Objednatele“). Licence k Podkladům Objednatele se poskytuje jako nevýhradní, teritoriálně a množstevně neomezená (celosvětová), na celou dobu trvání majetkových práv k Podkladu Objednatele, pro užití Podkladů Objednatele způsoby a v rozsahu potřebnými pro plnění této Smlouvy ze strany Poskytovatele. Odměna za Licenci k Podkladům Objednatele je zohledněna v Odměně Poskytovatele za Službu. a Objednatel prohlašuje, že se jedná o přiměřenou a dostatečnou odměnu, a vzdává se práva na jakoukoli dodatečnou odměnu, ledaže tuto nelze dohodou smluvních stran vyloučit. Poskytovatel je oprávněn poskytnout sublicenci třetí osobě a/nebo postoupit Licenci k Podkladům Objednatele na třetí osobu. Poskytovatel je výslovně oprávněn na základě Licence k Podkladům Objednatele Podklady Objednatele zveřejnit, upravovat, měnit, zpracovávat, spojovat je s jinými díly, zařazovat je do děl souborných, nebo je dokončovat. Toto ustanovení platí i pro jiné prvky chráněné jako duševní vlastnictví či ke kterým vykonává práva osoba odlišná od Objednatele, které jsou součástmi Podkladů Objednatele (včetně zejména zdrojových kódů Podkladů Objednatele, které jsou počítačovým programem nebo jiným obdobným statkem, např. počítačovou grafikou apod.), jakož i pro související dokumentaci. Poskytovatel a Objednatel vylučují ve vztahu k Licenci k Podkladům Objednatele aplikaci ustanovení § 2370 Občanského zákoníku, § 2378 až § 2382 Občanského zákoníku. Licence k Podkladům Objednatele dle tohoto odstavce není dotčena případným zánikem Smlouvy.
  3. V případě, že Podklady Objednatele obsahují jakékoli záznamy osobní povahy nebo osobní údaje, prohlašuje Objednatel, že tyto byly pořízeny a jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, tedy zejména, že Objednatel tyto pořídil a zpracovává na základě řádného právního titulu, že subjektům údajů poskytl veškerá potřebná poučení a informace o zpracování jejich osobních údajů, a že jejich poskytnutím Poskytovateli za účelem plnění Smlouvy a následným užitím ze strany Poskytovatele při plnění Smlouvy nedojde k nedůvodnému zásahu osob do jejich osobnostních práv nebo k porušení předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
  4. V případě, že se jakékoli prohlášení Objednatele dle těchto Obchodních podmínek ukáže být nepravdivým nebo nepřesným, zavazuje se Objednatel zbavit Poskytovatele (včetně jeho zákazníků a subdodavatelů) jakékoli odpovědnosti (zejm. povinnosti nahradit újmu) vyplývající z užití Podkladů Objednatele ze strany Poskytovatele při plnění Smlouvy. Objednatel se zároveň zavazuje bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady zajistit a poskytnout Poskytovateli všechna potřebná práva, přístupy, hesla či jiná obdobná oprávnění, která jsou zapotřebí pro řádné užívání Podkladů Objednatele. Objednatel se zavazuje nahradit Poskytovateli veškerou újmu, která mu v důsledku nepravdivého nebo nepřesného prohlášení Objednatele vznikne, zejména nahradit mu jakoukoli vzniklou škodu, nemajetkovou újmu, včetně nákladů případných soudních nebo jiných řízení, uložených sankcí apod.
  5. Objednatel a Poskytovatel se zavazují, že se budou vzájemně okamžitě informovat o veškerých nárocích třetích stran v souvislosti s porušením jejich práv, k nimž došlo v souvislosti s plněním Smlouvy.
 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Poskytovatel odpovídá Objednateli, že Služby budou poskytnuty řádně a včas dle Smlouvy. Služba má vadu, pokud neodpovídá Smlouvě.
  2. Objednatel je povinen vytknout vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu po předání Služby, nejpozději však ve lhůtě uvedené v odst. 4.4 těchto Obchodních podmínek. Objednatel nemá právo uplatňovat nároky z vadného plnění v případě, že vady nevytkne v uvedené lhůtě.
  3. Nezbytnou podmínkou nutnou ke vzniku nároků Objednatele z vad je, aby Objednatel prokázal existenci vady. V případě, že Objednatel neprokáže, že vada existuje, Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli náklady na ověření existence těchto vad.
  4. V případě, že je vada Služby prokázána, Poskytovatel má právo si zvolit, zda plnění opraví či vymění. Povinnost odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu opravit, jde-li o vadu, která takto může být odstraněna. Jiné nároky Objednatel nemá.
  5. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za užívání výsledků Služeb způsobem, který je nesprávný nebo není v souladu s jejich účelem, nebo za žádné případné problémy Objednatele při užívání výsledků poskytování Služeb vzniklých zejména v důsledku nesprávného, neodborného jednání Objednatele nebo chyb či selhání jeho zařízení.
  6. Pro vyloučení pochybností si Poskytovatel a Objednatel sjednávají, že Poskytovatel neposkytuje Objednateli žádnou záruku za jakost Služeb.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Informace o zpracování osobních údajů Objednatele ze strany Poskytovatele naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný na webové stránce Poskytovatele https://www.mmgraficstudio.cz/.
  2. V případě, že by v rámci poskytování Služeb měl Poskytovatel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel osobních údajů, zavazuje se Objednatel před zahájením poskytování takové Služby předložit Objednateli návrh zpracovatelské smlouvy splňující požadavky dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Do doby uzavření příslušné zpracovatelské smlouvy není Poskytovatel povinen Službu, která zahrnuje zpracování osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem, poskytnout.
 11. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy bez dalšího odstoupit v případě vstupu do likvidace či pravomocného prohlášení konkurzu na majetek druhé Smluvní strany.
  2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
   1. z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem, za předpokladu, že Objednatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 5 (pět) pracovních dní, k dodatečnému splnění;
   2. v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoli části Odměny, které trvá déle, než 1 (jeden) měsíc od data splatnosti, za předpokladu, že byl Objednatel informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 5 (pět) pracovních dní, k dodatečnému splnění;
   3. v případě, že Objednatel, nebo jakákoli jiná osoba, které Objednatel poskytl podlicenci nebo na niž postoupil Licenci, poruší ustanovení upravující práva duševního vlastnictví k výsledkům Služeb;
  3. Poskytovatel i Objednatel mohou od Smlouvy odstoupit v důsledku podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, za předpokladu, že druhá smluvní strana byla písemně informována o tomto porušení a byla jí poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 10 (deset) pracovních dní, k dodatečnému splnění.
  4. Poskytovatel a Objednatel vylučují ostatní zákonné možnosti ukončení nebo odstoupení od Smlouvy.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy si smluvní strany nebudou vracet již poskytnutá plnění.
 12. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  Všechna oznámení mezi Objednatelem a Poskytovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno prostřednictvím e-mailu Poskytovatele: mares.webdesigner@post.cz  a e-mailu Objednatele uvedeného v Objednávce.

  1. Objednatel a Poskytovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne takové změny.
 13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Poskytovatel a Objednatel se zavazují dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany, přičemž za důvěrné informace se považují všechny informace, které jsou, anebo by mohly být součástí obchodního tajemství dané smluvní strany, osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním Smlouvy, informace týkající se Smlouvy a jejího plnění (dále jen „Důvěrné informace“). Ustanovení tohoto článku trvá po dobu 10 let od uzavření Smlouvy.
  2. Poskytovatel je oprávněn uvádět poskytování Služeb Objednateli dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.
  3. Poskytovatel a Objednatel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto Obchodních podmínek či Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě či Objednávce výslovně sjednáno jinak. Vedle toho si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe
  4. Pro vyloučení pochybností si Poskytovatel a Objednatel výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírající Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).
  5. V případě snížení smluvní pokuty dle těchto Obchodních podmínek soudem zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
  6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  7. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu.
  8. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
  9. Objednatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  10. Objednatel souhlasí, že Poskytovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Objednatel nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Poskytovatelem bez písemného souhlasu Poskytovatele.
  11. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování případných sporů ze Smlouvy bude příslušný obecný soud Poskytovatele.
  12. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.12.2019.

MM Grafic Studio 2024